POLITYKA PRYWATNOŚCI z dnia 21.08.2020 r.

Niniejszy dokument stanowi Politykę prywatności Brainstorm Group Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 10 i  ma zastosowanie, jeśli przetwarzamy dane osobowe

1. Cel i zakres niniejszej Polityki prywatności

Brainstorm Group Sp. z o.o. zdaje sobie sprawę z tego, że dane osobowe są dla Pana/Pani ważne. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia sposób jakie Pana/Pani dane osobowe zbieramy, utrwalamy, przechowujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy oraz w jaki sposób to robimy.

Niniejszą Politykę prywatności stosuje się wobec wszystkich byłych, obecnych i potencjalnych klientów Brainstorm Group Sp. z o.o., którzy są osobami fizycznymi (do „Pana/Pani”). Dotyczy to również jednoosobowych działalności gospodarczych, przedstawicieli prawnych lub osób kontaktowych działających w imieniu klientów korporacyjnych.

Pana/Pani dane osobowe uzyskujemy w następujący sposób:

– udostępnia nam je Pan/Pani, gdy staje się Pan/Pani naszym klientem, rejestruje się na potrzeby korzystania z naszych usług internetowych, wypełnia formularz kontaktowy, podpisuje umowę
z Brainstorm Group Sp. z o.o., korzysta z naszych produktów i usług, kontaktuje się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji lub odwiedza nasze strony internetowe,

– od Pana/Pani organizacji, gdy staje się ona naszym potencjalnym Klientem lub gdy jest już naszym klientem, a Pana/Pani dane osobowe zostają nam przekazane, aby ułatwić nam kontakt z Pana/Pani organizacją,

– z innych dostępnych źródeł, np. z rejestrów handlowych, rejestrów stowarzyszeń, mediów internetowych lub tradycyjnych, dostępnych publicznie źródeł lub osób trzecich, np. podmiotów zajmujących się przetwarzaniem płatności lub transakcji, agencji ratingowych, spółek prawa handlowego lub organów publicznych.

2. Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy

Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, lub które mogą zostać z taką osobą powiązane. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy, obejmują:

– dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

– dane dotyczące transakcji, takie jak numer Pana/Pani rachunku bankowego

– dane finansowe takie jak faktury, noty, paski wynagrodzeń

– dane w formie audiowizualnej – jeśli ma to zastosowanie i jest zgodne z prawem, przetwarzamy nagrania z monitoringu

– Pana/Pani interakcje z Brainstorm Group Sp. z o.o. w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Google+ i YouTube. Śledzimy zamieszczane w Internecie wiadomości publiczne, posty i polubienia.

3. Co robimy z Pana/Pani danymi osobowymi

Przetwarzanie oznacza każde działanie, które można podjąć w związku z danymi osobowymi, np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, organizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie takich danych zgodnie z obowiązującym prawem. Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie do celów biznesowych, np.:

– wykonywanie umów, których jest Pan/Pani stroną lub podejmowanie działań przed zawarciem umów: jeśli jest Pan/Pani przedstawicielem klienta korporacyjnego, możemy wykorzystać Pana/Pani dane osobowe w celu zawarcia umowy z takim klientem i skontaktowania się z nim w razie potrzeby,

– zarządzanie relacjami i marketing: możemy zwrócić się do Pana/Pani o wyrażenie opinii na temat produktów i usług oferowanych przez Brainstorm Group Sp. z o.o.,

– możemy wysyłać biuletyny dotyczące nowych i istniejących produktów i usług oferowanych przez Brainstorm Group Sp. z o.o.. Może Pan/Pani w każdym momencie zrezygnować z wszelkiej tego typu komunikacji;

– dostarczanie najlepiej dopasowanych produktów i usług: informacje na temat klienta możemy gromadzić w momencie, gdy odwiedza Pan/Pani naszą stronę internetową, dzwoni do naszego konsultanta lub rozmawia z pracownikiem Brainstorm Group Sp. z o.o.

– doskonalenie i rozwijanie produktów i usług: analiza tego, w jaki sposób klienci korzystają z naszych  usług, pomaga nam lepiej zrozumieć osiągane przez nas wyniki oraz sprawdzić, na których obszarach moglibyśmy wprowadzić udoskonalenia i w jaki sposób;

– bezpieczeństwo: mamy obowiązek chronić wszystkie dane osobowe oraz zapobiegać, wykrywać i przeciwdziałać naruszeniom ochrony danych osobowych lub oszustwom związanym z zebranymi danymi osobowymi w celu przestrzegania przepisów w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom podatkowym.

W celu ochrony i zagwarantowania bezpieczeństwa i integralności klientów i pracowników możemy:

– przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu ochrony Pana/Pani organizacji przed nieuczciwymi działaniami, np. w przypadku ujawnienia Pana/Pani tożsamości (np. nazwy użytkownika i hasła);

– wykorzystać pewne dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres IP itp.) do profilowania, aby wykrywać nieuczciwe działania i osoby, które się ich dopuszczają;

Jeżeli przetwarzanie nie wynika z jednego z powyższych celów, zwracamy się do Pana/Pani o wyraźną zgodę, którą może Pan/Pani wstrzymać lub wycofać w dowolnym czasie.

4. Komu udostępniamy Pana/Pani dane i dlaczego

Zawsze, gdy udostępniamy Pana/Pani dane osobowe zewnętrznie, stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu ich ochrony. W tym celu polegamy między innymi na wymaganiach opartych na obowiązujących miejscowych przepisach ustawowych i wykonawczych.

Dane udostępniamy m.in. Organom publicznym, nadzorczym i wymiarowi sprawiedliwości:

– organom podatkowym, które mogą wymagać od nas przekazania informacji na temat danych osobowych, np. Pana/Pani imienia i nazwiska i danych kontaktowych oraz innych informacji na temat Pana/Pani organizacji.

– organom wymiaru sprawiedliwości / ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe/mediacyjne na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

Instytucje finansowe

Przetwarzanie pewnych usług dotyczących płatności i wypłat może od nas wymagać udostępnienia informacji na temat klienta lub jego przedstawiciela wyspecjalizowanej firmie finansowej.

Dostawcy usług i inne osoby trzecie

Jeżeli korzystamy z usług innych dostawców usług lub innych osób trzecich w celu wykonywania określonych działań w ramach standardowej działalności gospodarczej, możemy mieć obowiązek udostępniania danych osobowych niezbędnych do wykonania określonego zadania. Dostawcy usług wspierają nas w takich działaniach jak:

– projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie narzędzi i aplikacji internetowych;

– dostarczanie usług IT  w zakresie aplikacji lub infrastruktury (np. usługi w chmurze);

– działania lub wydarzenia marketingowe i zarządzanie komunikacją z klientami;

– przygotowywanie sprawozdań i statystyk, drukowanie materiałów i projektowanie produktów;

– umieszczanie reklam w aplikacjach, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych;

– usługi prawne, audytowe lub inne specjalistyczne usługi świadczone przez prawników, notariuszy, powierników, audytorów wewnętrznych lub innych profesjonalnych doradców;

– wykrywanie, analizowanie lub zapobieganie oszustwom lub innym nadużyciom przez wyspecjalizowane firmy;

– świadczenie specjalistycznych usług, np. archiwizacja dokumentacji fizycznej, działania wykonawców i zewnętrznych dostawców usług.

5. Pana/Pani prawa i sposób ich przestrzegania

Jeśli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, ma Pan/Pani prawo do ochrony prywatności. Na podstawie obowiązujących przepisów prawo do ochrony prywatności może się różnić w zależności od jurysdykcji. Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące tego, które prawa mają wobec Pana/Pani zastosowanie, może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail szkolenia@brainstorm.biz.pl.

Udzielamy Panu/Pani następujących praw:

– Prawo dostępu do informacji

Ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas w celu uzyskania zestawienia Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy.

– Prawo do sprostowania danych

Jeśli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas o ich sprostowanie.

Jeśli udostępnimy dane na Pana/Pani temat osobie trzeciej, a dane te zostaną później sprostowane, powiadomimy o tym również tę osobę trzecią.

– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Może Pan/Pani wnieść do Brainstorm Group Sp. z o.o. sprzeciw wobec wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Brainstorm Group
Sp. z o.o., jeśli ma Pan/Pani ku temu uzasadniony powód.

Przeanalizujemy Pana/Pani sprzeciw i to, czy przetwarzanie Pana/Pani informacji wywiera na Pana/Panią jakikolwiek niepożądany wpływ, który wymaga, abyśmy zaprzestali przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Nie może Pan/Pani wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych, jeśli obliguje nas do tego prawo lub  jest to konieczne w celu wykonania umowy, którą z Panem/Panią zawarliśmy.

Może Pan/Pani również wnieść sprzeciw wobec otrzymywania od nas spersonalizowanych wiadomości handlowych. Gdy zostanie Pan/Pani klientem Brainstorm Group, możemy zwrócić się do Pana/Pani z pytaniem, czy chce Pan/Pani otrzymywać spersonalizowane oferty. Jeśli w późniejszym czasie zmieni Pan/Pani zdanie, może Pan/Pani zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości,
np. informując nas o tym pod adresem szkolenia@brainstorm.biz.pl.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas o ograniczenie wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych, jeśli:

  • uważa Pan/Pani, że te dane osobowe są nieprawidłowe,
  • przetwarzamy te dane niezgodnie z prawem,
  • nie potrzebujemy już tych danych, ale chce Pan/Pani, abyśmy je zachowali na wypadek roszczeń,
  • wyraził(a) Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych ze względu na prawnie uzasadnione interesy Brainstorm Group Sp. z o.o.

– Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas o przeniesienie Pana/Pani danych osobowych bezpośrednio do Pana/Pani lub do innej organizacji. Dotyczy to danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany i za Pana/Pani zgodą lub na podstawie zawartej z Panem/Panią umowy. Jeśli jest to technicznie możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami miejscowymi, przekażemy Pana/Pani dane osobowe.

– Prawo do usunięcia

Brainstorm Group Sp. z o.o. ma prawny obowiązek przechowywania Pana/Pani danych osobowych. Może Pan/Pani zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie Pana/Pani danych osobowych dostępnych, a prawo do bycia zapomnianym będzie miało zastosowanie, jeżeli:

  • dane te nie są nam już potrzebne do pierwotnego celu;
  • wycofuje Pan/Pani swoją zgodę na ich przetwarzanie;
  • sprzeciwia się Pan/Pani przetwarzaniu przez nas Pana/Pani danych w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów lub w celu przesyłania spersonalizowanych wiadomości handlowych;
  • Brainstorm Group Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem,
  • prawo miejscowe wymaga od Brainstorm Group Sp. z o.o. usunięcia Pana/Pani danych osobowych.

– Prawo do wniesienia skargi

Jeśli nie będzie Pan/Pani zadowolony/zadowolona ze sposobu, w jaki odnieśliśmy się do Pana/Pani obaw, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Brainstorm Group Sp. z o.o. Jeśli nadal nie będzie Pan/Pani zadowolony/zadowolona z działań podjętych przez nas w odpowiedzi na taką skargę, może Pan/Pani przekazać ją inspektorowi ochrony danych. Może Pan/Pani również w stosownych przypadkach skontaktować się z organem ochrony danych osobowych.

6. W jaki sposób chronimy Pana/Pani dane osobowe

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, środki bezpieczeństwa IT itp.), aby zagwarantować poufność i integralność Pana/Pani danych osobowych, a także sposobu ich przetwarzania. Aby chronić Pana/Pani dane osobowe, w całej naszej organizacji stosujemy szereg wewnętrznych polityk i standardów. Takie polityki i standardy są okresowo aktualizowane, aby utrzymać ich ciągłą zgodność z prawem i zmianami na rynku.

Ponadto pracownicy Brainstorm Group Sp. z o.o. podlegają zobowiązaniom dotyczącym poufności i nie mogą niezgodnie z prawem ani niepotrzebnie ujawniać Pana/Pani danych osobowych.

Aby pomóc nam w zapewnieniu ciągłej ochrony Pana/Pani danych osobowych, powinien/powinna Pan/Pani zawsze kontaktować się z Brainstorm Group Sp. z o.o., jeśli podejrzewa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe mogły zostać ujawnione.

7. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności, aby utrzymać jego zgodność z wszelkimi zmianami prawa i/lub aby odzwierciedlić sposób przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji.
Niniejsza wersja została sporządzona 21 sierpnia 2020 r.

8. Kontakt i pytania

Aby uzyskać dalsze informacje na temat polityk Brainstorm Group Sp. z o.o. odnoszących się do ochrony danych, a także na temat sposobu wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych, może Pan/Pani skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub odwiedzając siedzibę naszej firmy.

9. Niniejsza Polityka prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej. 

REGULAMIN

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH